Zadzwoń Napisz

Odmowa wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Wypadki to zdarzenia losowe,

które nie są planowane,

choć mogą przytrafić

w wielu sytuacjach.

Poszkodowani zawsze oczekują odszkodowania, które zrekompensuje poniesione straty, pozwoli na powrót do zdrowia lub zapewni dochód w razie niezdolności do pracy. Wysokość i rodzaj świadczenia zależą od rodzaju ubezpieczenia i wielkości sumy.

Niestety, bywa, że towarzystwa ubezpieczeniowe

odmawiają wypłaty odszkodowania.

Jeżeli taka sytuacja nastąpił ubezpieczyciel musi podać podstawę podjęcia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania. Istnieje kilka okoliczności, w których możliwa jest odmowa wypłaty odszkodowania.  Jest czymś oczywistym, że ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania jeżeli ubezpieczenie nie zostało zapłacone do końca lub poszkodowany w niewystarczający sposób wskazał szkodę. Podanie w formularzu zgłoszeniowym fałszywych informacji lub zatajenie jakiś okoliczności może skończyć się odmową wypłaty odszkodowania.

Lepiej nie ukrywać żadnych okoliczności zdarzenia, bowiem wszystko może mieć wpływ na wysokość świadczenia odszkodowawczego. Odmowa odszkodowania jest uzasadniona w momencie, kiedy szkoda powstała prze niedbalstwo poszkodowanego lub kogoś z jego rodziny.

W przypadku szkody umyślnej nie można liczyć na odszkodowanie. Z odmową wypłaty odszkodowania trzeba się liczyć wówczas jeżeli wypadek komunikacyjny , wypadek w pracy lub w rolnictwie zdarzył się pod wpływem alkoholu, dopalaczy, czy narkotyków. Rażące złamanie zasad BHP lub przepisów ruchu drogowego, którego skutkiem był wypadek także może być przyczyną odmownej decyzji dotyczącej odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń może zakwestionować wysokość szkody i sposób jej obliczania. Zdarza się, że ubezpieczalnie kwestionują zajście wydarzenia skutkującego szkodą. Jest to możliwe jeżeli osoba ubezpieczona nie przedstawi wystarczających dowodów na zaistnienie zdarzenia.

Niewielu poszkodowanych

w wypadkach komunikacyjnych zapomina,

że zakład ubezpieczeń może

nie tylko odmówić wypłaty odszkodowania,

ale także ma prawo dochodzić

od ubezpieczonego zwrotu

odszkodowania wypłaconego

z ubezpieczenia OC.

Jest to regres ubezpieczeniowy.

Powyższa sytuacja może mieć miejsce kiedy kierujący był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających , zbiegł z miejsca wypadku, nie miał prawa jazdy lub auto pochodziło z kradzieży. Osoba kierująca pojazdem popełnia nie tylko przestępstwo, za które można dostać karę pozbawienia wolności, ale także musi liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania, na nawet koniecznością zwrotu wypłaconego odszkodowania. Podobnie przedstawia się sprawa ucieczki z miejsca wypadku- kierowca zostaje ukarany przez sąd i ubezpieczyciela.

W sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania osoba, która nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela może złożyć odwołanie do kierownika zakładu ubezpieczeń. Pismo odwoławcze powinno zawierać: dane osoby wnoszącej odwołanie, numer polisy, numer szkody i właściwą motywację.

Do wniosku odwoławczego należy też dołączyć

dowody potwierdzające

argumentację wnioskodawcy, np.:

wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę.

Jeżeli w odwołaniu będzie potrzymana niekorzystna decyzja, klient może odwołać się do sądu, ale to powoduje dodatkowe koszty. Pozew składa się w sądzie w miejscu zamieszkania poszkodowanego. Do pozwu należy dołączyć oświadczenie ubezpieczyciela o tym, że odmawia on wypłaty odszkodowania i z jakiej przyczyny.

Informacja z zakładu ubezpieczeń jest dowodem w sprawie. W najlepszej sytuacji są osoby, którym odmówiono wypłaty odszkodowania z powodu niewypłacalności lub upadłości zakładu  ubezpieczeń. Swoich roszczeń mogą dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Fundusz odpowiada jedynie za szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym oraz za kwoty należne z tytułu ubezpieczenia na życie. Kwota wypłacona z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie będzie kwotą całkowitą, bowiem wspomniana instytucja wypłaca jedynie do połowy należnego odszkodowania. W ostatnich latach obserwuje się wzrost odmów wypłaty odszkodowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×