Zadzwoń lub wyślij smsa ODDZWONIMY
794 962 641

Ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenie nnw
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Życie codziennie szykuje

jakieś niespodzianki,

niekoniecznie przyjemne.

Nie zna się dnia

ani godziny wypadku,

który poważnie zagrozi zdrowiu lub życiu.

Instytucje takie jak: szkoły, przedszkola obowiązkowo wymagają ubezpieczenia nnw (od nieszczęśliwych wypadków). W przypadku przedszkolaków i uczniów rodzice opłacają składki.  Przedstawiciele agencji ubezpieczeniowej przychodzą do placówki edukacyjnej na zebranie rodziców i przedstawiają ofertę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Ochroną obejmuje najcenniejsze dobra człowieka, czyli życie i zdrowie. , Od ubezpieczeń majątkowych różnią się  przedmiotem ubezpieczenia – życie i zdrowie. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek zdrowotny określony w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczeniami od następstwem nieszczęśliwych wypadków objęci są także sportowcy. W sporcie wypadki zdarzają się stosunkowo często na treningach i zawodach.

Ubezpieczenia nnw stanowią

część składową ubezpieczeń

mieszkaniowych i turystycznych.

W branży turystycznej ubezpieczenie nnw

związane są udziałem w wyjeździe

turystycznym i korzystaniem

z pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczenie nnw polecane jest także pracownikom firm, kierowcom i pasażerom, osobom aktywnym fizycznie i seniorom, u których częściej dochodzi do złamań i innych uszczerbków na zdrowiu. Z każdego z zawartych ubezpieczeń nnw otrzymuje się niezależne świadczenia. Dopuszcza się kumulację świadczeń, co oznacza, że w razie wypadku otrzymuje się tyle świadczeń, ile posiadamy umów.. Odszkodowane z tytułu ubezpieczenia nnw otrzymuje się także w przypadku pobierania po wypadku świadczenia z ZUS, czy wypłacenia odszkodowania z polisy OC. Wysokość świadczenia z ubezpieczenia nnw zależy od wysokości składki. Odszkodowanie jest znaczną pomocą finansową po wypadku i może pomóc we zdrowieniu i rehabilitacji. Ubezpieczenie nnw  w przypadku szkód zdrowotnych powstałych w wyniku ruchu pojazdów pokrywa szkody spowodowane w czasie wsiadania bądź wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe, postoju, podczas załadowywania lub rozładowania przyczepy zespolonej z samochodem.

Ochroną ubezpieczeniową objęty

jest kierowca i wszyscy pasażerowie.

W przypadku innych wypadków można liczyć na wypłatę odszkodowania w sytuacji: zawału serca i udaru mózgu, kontuzji przy uprawianiu sportu, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa , pobytu w szpitalu. Polisa nnw obejmuje świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.oraz zwrot kosztów transportu zwłok i zwrot kosztów pogrzebu.  W sytuacji tragicznej dla rodziny zmarłego dodatkowe pieniądze z ubezpieczenia pomogą w ponownym ułożeniu życia po śmierci bliskiej osoby. Wypadki mogą być powodem trwałego inwalidztwa. Sytuacja osoby dotkniętej nieszczęściem i jej rodziny ulega pogorszeniu z dnia na dzień.  Rodzina może stracić jedno ze źródeł utrzymania. Koszty życia rosną o wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją. Świadczenie z ubezpieczenia nnw należne za trwały uszczerbek na zdrowiu obejmuje nabycie protez i środków pomocniczych oraz zawodowe przeszkolenie osoby niepełnosprawnej.

W przypadku uszczerbku na zdrowiu ucznia świadczenie liczone jest za każdy dzień niezdolności do nauki. Ubezpieczyciel zwraca koszty leczenia ponadstandardowego i refunduje koszty leczenia poza granicami kraju.  Świadczenie z ubezpieczenie nnw nie jest wypłacane osobom, które poniosły uszczerbek dla zdrowiu w wyniku próby samobójczej, bądź dokonanego przez ubezpieczonego przestępstwa, np.: jeżeli ubezpieczony włamał się do innej osoby i w trakcie ucieczki złamał nogę.

Wtedy odszkodowania nie dostanie.

Odszkodowanie nie przysługuje osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na pieniądze z polisy nie może liczyć ubezpieczony, który prowadził samochód bez prawa jazdy. Osoby uprawiające sport wyczynowy powinny wykupić specjalne ubezpieczenie.  Towarzystwa ubezpieczeniowe klasyfikują ubezpieczonych według trzech grup ryzyka: uczniowie i młodzież, dorośli niepracujący i osoby pracujące w biurze. Do grupy największego ryzyka należą osoby pracujące fizycznie lub w zawodach o podwyższonym ryzyku. Do trzeciej grupy należą sportowcy uprawiający niebezpieczne sporty, np.: sporty walki, skoki, wspinaczkę. Im bardziej zawód lub sport są ryzykowne, tym wyższa jest składka ubezpieczenia, ponieważ wyższe jest ryzyko ubezpieczeniowe.

Ubezpieczony, który wykupił dodatkowy pakiet ubezpieczenia nnw może otrzymać zasiłek szpitalny, w razie, gdy znajdzie się w szpitalu w celu leczenia lub diagnostyki po urazie – wypłacany nawet przez 365 dni oraz świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku.  Dla osoby poszkodowanej w wypadku i rodziny świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy  umożliwia godne życie i jest rekompensatą utraconego dochodu.

Przesłanką do zaistnienia trwałej niezdolności

do pracy na skutek wypadku

jest nieodwracalny charakter

inwalidztwa osoby ubezpieczonej

potwierdzony orzeczeniem lekarskim ZUS / KRUS;

Jest to trwała niezdolność ubezpieczonego do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Niezdolność musi powstać w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku i trwać minimum 12 miesięcy. Po zakończeniu tego okresu ma charakter trwały i nieprzerwany. Ocenę wystąpienia trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego dokonuje lekarz wskazany przez ubezpieczyciela i na koszt ubezpieczyciela.

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu musi być ustalony po zakończeniu leczenia, jednak nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty wypadku. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie nnw nie pokrywa szkód zdrowotnych powstałych na wskutek udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach i strajkach. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nnw nie przysługuje jeżeli szkoda powstała w czasie wojny- agresji zbrojnej innego państwa lub ataku terrorystycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×